جذب فارغ التحصیلان ممتاز و نخبه

1) فارغ التحصيلان ممتاز :
فارغ التحصيلان دانشگاههای دولتی زير در مقطع ليسانس به بالا، به عنوان فارغ التحصيلان ممتاز تعيين و در اولويت جذب خواهند بود:

دانشگاه شيراز
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه شهيد باهنر كرمان
دانشگاه تبريز
دانشگاه اصفهان و صنعتی اصفهان
دانشگاه شهيد بهشتی
دانشگاه صنعتی شريف
دانشگاه تربيت مدرس
دانشگاه تربيت معلم
دانشگاه اميركبير
دانشگاه تهران
دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی
دانشگاه علم و صنعت تهران

2) نخبگان :
فارغ التحصيلان ممتاز از مقاطع ليسانس به بالا با شرايط زير، جزء نخبگان شناسايی و تحت شرايط خاصی جذب خواهند شد:

معدل بالای 17 در مقاطع كارشناسی و معدل بالای 18 در مقطع كارشناسی ارشد
تاييد دو نفر از اعضای شورای راهبری مبنی بر نخبه بودن متقاضی

فرم دعوت به همکاری