برابر دستورالعمل انتخاب و جذب نیروی انسانی:

تكمیل فرم درخواست نیروی انسانی توسط واحد متقاضی نیرو
بررسی فرم درخواست نیرو توسط معاونت ارشد گروه،دبیر شورای راهبری و مدیریت اداری و منابع انسانی گروه
تهیه برنامه زمانبندی جذب با توجه به الویتهای مطروحه در مجوز
بررسی انواع روشهای تامین و جذب نیرو انتخاب اصلح ترین كاندیداها
دعوت از افراد انتخاب شده جهت مصاحبه عمومی برای تشكیل پرونده
معرفی كاندیداهای منتخب به واحد ذیربط برای انجام مصاحبه های فنی/تخصصی
انتخاب فرد نهایی
اعلام مدارك و شرایط استخدامی شركت به فرد
معرفی فرد به واحد اداری
معرفی فرد به مدیریت ایمنی و بهداشت گروه جهت انجام آزمایشات پزشكی و بررسی نتایج آن
اخذ سایر مدارك مورد نیاز از متقاضی جهت تشكیل پرونده پرسنلی
استعلام مدارك اخذ شده از مراجع ذی صلاح
عقد قرارداد صدور حكم شروع به كار برابر دستور العمل

كارهایی كه متقاضی استخدام باید انجام دهد :

تكمیل پرسشنامه متقاضیان استخدام شركت در مصاحبه عمومی و تخصصی در زمان تعیین شده
انجام تستهای هوش،زبان انگلیسی و رایانه
ارائه مدارك مورد نیاز به واحد اداری جهت تشكیل پرونده پرسنلی
انجام آزمایشات پزشكی بدواستخدام
ارائه نتایج آزمایشات پزشكی به مدیریت ایمنی و بهداشت گروه
مراجعه به واحد ایمنی و بهداشت گروه جهت بررسی نتایج آزمایشات پزشكی و اخذ برگ گواهی تندرستی
عقد قرارداد

فرم دعوت به همکاری