نحوه و مراحل جذب كارآموز:


واحد آموزش گروه صنعتی پارت لاستيك هرساله در فصل زمستان طی نامه ای به مديران كارخانه و مديران واحدهای مستقل از نياز آنها به كارآموز و رشته های مورد نياز تابستان سال آينده آگاه می شود.
بر اساس اعلام نيازهای واصله تعداد كارآموزان مورد نياز به تفكيك رشته تحصيلی مشخص می شود.

 

شرايط پذيرش كارآموز:

1) هر متقاضی كارآموزی می بايست دانشجوی يكي از مراكز دانشگاهی مورد تاييد وزارت علوم باشد. لازم به ذكر است كه پذيرش كارآموز در سطح غير دانشگاهی تنها با تاييد معاونت ارشد گروه و هماهنگی با مديران واحد صورت می گيرد.
2) هر متقاضی كارآموزی می بايست با درخواست كتبی از طرف دانشگاه به شركت معرفی گردد.
3) متقاضيان بومی استان خراسان نسبت به ساير شهرستانهای كشور در اولويت كارآموزی قرار دارند.
4) متقاضی كارآموزی می بايست نحوه حضور خود را با شرايط كاری شركت و زمان تعيين شده جهت شروع و پايان كارآموزی منطبق سازد.
5) به طول انجاميدن مدت كارآموزی اضافه بر سقف تعيين شده از طرف دانشگاه، تنها در صورت تاييد معاونت ارشد سازمان ممکن است.
6) شركت در صورت عدم رضايت از نحوه فعاليت كارآموز و يا ساير مسايلی كه ممكن است به طريقی مغاير با موازين كاری و اخلاقی شركت باشد، از ادامه كار كارآموز جلوگيری و مراتب را به دانشگاه مربوطه كتبا اعلام می دارند.
7) گزارش كار كارآموز بايستی حداقل در 10 صفحه در فرمت power point بر روی CD تهيه و در اختيار واحد جذب گروه قرار گيرد.
8) پس از پايان دوران كارآموزی، كارآموز موظف به تسويه حساب كامل با واحدهای مختلف سازمان است.
9) شركت مزايا و تسهيلاتی را برای كارآموزان در نظر می گيرد (روپوش کار/نهار/سرویس ایاب و ذهاب)

فرم درخواست کارآموزی