پرسشنامه خوداظهاری سلامت پرسنل در مقابل کرونا:  1- شما دارای کدامیک از علائم زیر بوده در صورت مثبت بودن از چه زمانی به این علائم مبتلا شده اید؟  2- آیا فرد مشکوک یا تحت درمان سرپایی / تحت درمان یا ترخیص شده از بیمارستان به علت کرونا در خانواده یا نزدیکان شما وجود دارد؟


  3- آیا احساس تنگی نفس دارید؟


  4- آیاشما جز گروه های در معرض خطر به شرح زیر می باشید؟


  5- به کدامیک از بیماری های زمینه ای مبتلا هستید؟


  6- آیا محلول ضدعفونی کننده دست و سطح در دسترس شما می باشد؟


  7- آیا کلیه دستورالعمل های منع رفت و آمد در سطح شهر را رعایت نموده و فقط برای خرید اقلام ضرور در سطح شهر تردد می نمایید؟
  بلهخیر


  8- آیا در صورت تردد از ماسک و دستکش استفاده می کنید؟


  9-در سامانه کشوری salamat.gov.ir اطلاعات خود را ثبت نموده اید؟